GIÁO TRÌNH THƯỢNG CẤP

Các giáo trình giảng dạy trong khóa học Thượng cấp

合格できる日本語能力試験N2 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングN2 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
耳から覚える日本語能力試験聴解トレーニングN2 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
新完全マスター漢字日本語能力試験N2 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
新完全マスター漢字日本語能力試験N2 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
新完全マスター漢字日本語能力試験N2 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
新完全マスター漢字日本語能力試験N2 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
日本語能力試験 N2(公式問題集) Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
合格できる日本語能力試験N1 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
新完全マスター読解日本語能力試験N1 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
新完全マスター文法日本語能力試験N1 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
完全マスター漢字日本語能力試験 N1 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニングN1 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
新完全マスター語彙日本語能力試験N1 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
耳から覚える日本語能力試験聴解トレーニングN1 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
新完全マスター聴解日本語能力試験N2 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
新完全マスター聴解日本語能力試験N1 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
耳から覚える日本語能力試験文法トレーニングN1 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
完全マスター1級日本語能力試験 文法問題対策 Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
日本語能力試験 N1(公式問題集) Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
日本語能力試験 N1(公式問題集) Phục vụ cho kỳ thi Năng lực tiếng Nhật
上級で学ぶ日本語 Thượng cấp

Các giáo trình liên quan đến Kỳ thi EJU

留学生のための論理的な文章の書き方 Phục vụ cho kỳ thi EJU
平成24年度日本留学試験(第1回) Phục vụ cho kỳ thi EJU
平成26年度日本留学試験(第1回) Phục vụ cho kỳ thi EJU
平成26年度日本留学試験(第2回) Phục vụ cho kỳ thi EJU
平成27年度日本留学試験(第1回) Phục vụ cho kỳ thi EJU
読むトレーニング(日本留学試験対応) Phục vụ cho kỳ thi EJU
理解しやすい数学 IA Phục vụ cho kỳ thi EJU
日本留学試験速功トレーニング・数学コース1 Phục vụ cho kỳ thi EJU
総合物理1力と運動・熱 Phục vụ cho kỳ thi EJU
総合物理2波・電気と磁気・原子 Phục vụ cho kỳ thi EJU